Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

 

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 20.05.2020 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konuları müzakere ederek aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin "2019 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul'un aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 19 Haziran 2020 Cuma Günü saat 10:00'da Rıhtım Cad.No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.yaprakciftligi.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmesine ve bu münasebetle;

01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845884 adresinden ulaşabilirsiniz