Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: 2019 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Şirketimizin 19 Haziran 2020 Cuma Günü, saat 10:00'da, Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla kabul edildi.

- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2019 yılı Finansal Tabloları Yapılan oylama sonucunda, 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla 2019 yılı finansal tabloları tasdik edildi.

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 8 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

- Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Erol Göker, Sn.Şebnem Göker, Sn. Hamza Kandur, Sn. Zeynep Göker Kırcıoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;Sn.Ceyhun Yağlıcıoğlu ve Sn. Melek Elçin Süer'in,

3 (Üç) yıllığına görev yapmak üzere seçilmelerine, 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulundan Erol GÖKER ve Şebnem GÖKER'in şirket ünvanı veya kaşesi altında atacakları münferit imzaları ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olmalarına, 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan ECOVIS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

-Yönetim Kurulu'nun bu yıl kar dağıtılmama yönündeki kar dağıtım önerisi ret edilerek;01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde oluşan ana ortak payına düşen 1.812.585 TL net dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 61.274.05 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 213.000 TL (her 1 TL'lik hisse başına brüt 0,03 TL, her 1 TL'lik hisse başına net 0,0255 TL) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, kalan 1.538.310,95 TL tutarındaki karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar payının 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yapılmasına,

- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 1.225.481 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 61.274.05 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra kalan 951.206,96 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Gelir Vergisi Mük.121.madde kapsamında 2018 yılı kurumlar vergisinden yapılan %5'lik indirimden kaynaklanan ve geçmiş yıl karlarında yer alan 11.363,42 TL'nın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852019 adresinden ulaşabilirsiniz.