Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Şirketimizin 3 Mayıs 2019 Cuma Günü, saat 10:00'da, Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2018 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.

- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

- Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Erol Göker, Sn.Şebnem Göker, Sn. Hamza Kandur, Sn. Zeynep Göker Kırcıoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;Sn.Ceyhun Yağlıcıoğlu ve Sn. Melek Elçin Süer 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi kabul edilerek;2.551.027 TL net konsolide kardan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 42.006,89 TL tutarında genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan 2.509.020,11 TL dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760991 adresinden ulaşabilirsiniz.