Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Şirketimizin 27 Nisan 2018 Cuma Günü, saat 10:00'da, Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2017 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.

- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

- Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Erol Göker, Sn.Şebnem Göker, Sn. Hamza Kandur, Sn. Zeynep Göker Kırcıoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;Sn.Ceyhun Yağlıcıoğlu ve Sn. Tuğçe Hasilik 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi kabul edilerek; 1.689.292 TL net konsolide kardan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 28.576,81 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 270.000 TL (Her1 1-TL'lık hisse başına brüt 0,0380 TL) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar payının 21 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na www.kap.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz