Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Genel Kurul Toplantı Sonucu

Özet:2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon 266 - 4222777
Faks 266 - 4121165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 4222777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuGenel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 11.04.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da şirket merkezinde yapılmıştı. 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısında;
1-2013 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı finansal tablolarının oybirliğiyle tasdik edilmesine,
2-Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 170.284 TL tutarındaki net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 155.761,30 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,0219 Kr., her 1-TL'lik hisse başına net 0,0186 Kr. ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtımının 20 Mayıs 2014 tarihi itibariyle yapılmasına,
3--Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Şebnem GÖKER, Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, Mustafa Fuat ÜNVER, Lütfü HEKİMOĞLU (Bağımsız Üye), Tuğçe HASİLİK'in (Bağımsız Üye) 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
4-Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için "Yetkili Kuruluş" olarak Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of ECOVIS international) seçilmesine,
karar verildi.
Toplantı Tutanağı , Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? EvetNakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 0,0219000 0,0186000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 0,0219000 0,0186000

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.05.2014Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2014 tarihinde yapılmış olup toplantı tutanağı ve ekleri bildirimimizin ekinde yer almaktadır.
Ekler:
Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
Kâr Dağıtım Tablosu