Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Genel Kurul Toplantı Sonucu

Özet:2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon 266 - 4222777
Faks 266 - 4121165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 4222777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuGenel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 10.05.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da şirket merkezinde yapılmıştır. 2015 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısında;
1- Başkanlık Divanının teşkili ile yapılan seçim sonucu Toplantı Başkanlığı'na Erol GÖKER, Oy Toplama Memurluğu'na Levent ŞAHİN ve Toplantı Yazmanlığı'na Hamza KANDUR'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2- Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3- Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2015 yılı Bağımsız denetim raporunun özeti Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Murat BAYRAM tarafından okundu ve müzakere edildi.
4- 2015 yılına ait finansal tabloların okunmuş olması ortakların onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı finansal tabloları ayrı ayrı oybirliğiyle tasdik edildi.
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6- Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, Şirketimizin 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden süresinin beş yıl (2016-2020 yılı sonuna kadar) uzaltılması ile ilgili 6.maddesinin ve Yönetim Kurulu'nun yetki devrine ilişkin düzenlemelerini içeren "Şirket'in Temsil ve İlzamı"nı düzenleyen 13.maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1181 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.02.2016 tarih ve 67300147-431.02 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Made 6-SermayeKar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 0,0000000 0,0000000Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olup toplantı tutanağı ve ekleri bildirimimizin ekinde yer almaktadır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.