Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Özet: 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi ve Yeni Toplantı Tarihi Hakkında


Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon 266 - 4222777
Faks 266 - 4121165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 4222777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi ve Yeni Toplantı Tarihi HakkındaDüzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ertelenmesi ve yeni toplantı tarihinin belirlenmesi.
1-2012 yılı Olağan genel Kurul Toplantısı 31.05.2013 Cuma Günü Saat:11:00'de yapılacaktır.
2- Gündemin 6. maddesi . Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27 nci maddelerinin tadil edilmesi, 28,29,30,31,32 ve 33 üncü maddelerinin kaldırılmasına ilişkin önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
şeklinde değişitirlmiştir.


29/04/2013 18:05'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Karar Tarihi 07.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 31.05.2013 11:00
Adresi Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İSTANBUL
Gündem 1. Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27 nci no.lu maddelerinin tadil edilmesi, 28,29,30,31,32 ve 33 üncü maddelerinin kaldırılmasına ilişkin önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2013 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunulması,
11. 2012 yılı karının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
12. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. 2013 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının sınırlarının belirlenmesi,
14. 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulunun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin Genel Kurulun onayına sunulması,
17. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi,
18. Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetEK AÇIKLAMALAR:

29.04.2013 tarilli yönetim kurulu kararımızla 23.05.2013 Perşembe Günü Saat:11:00'de yapılması kararlaştırılan Şirketimizin Esas sözleşme değişikliklerinin ve 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenerek 31 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 11.00'de Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılmasına ve toplantıya katılmak üzere İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine karar verilmiştir.
EKLERİ: Toplantıya Çağrı metni.
Ana Sözleşme Değişiklik Metni
Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.