Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Özet: 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı


Karar Tarihi 14.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 11.04.2014 11:00
Adresi Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2014 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunulması,
11.2013 yılı karının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12.2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13.2014 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının sınırlarının belirlenmesi,
14.2013 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17.Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.03.2014 tarihindeki yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimizin 2013 yılı faaliyeti ile ilgili Olağan Genel Kurul'un aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 11 Nisan 2014 Cuma Günü saat 11:00'de Rıhtım Cad.No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.yaprakciftligi.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle;
2013 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun, Finansal Tabloların,Bağımsız Denetim Kuruluşu Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international)'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notlarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına, toplantıya katılmak üzere İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Genel Kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde ekte yer almaktadır.