Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Özet:2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı


Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon 266 - 4222777
Faks 266 - 4121165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 4222777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ÇağrıKarar Tarihi 07.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 04.05.2015 14:00
Adresi Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
9. Şirket "Bilgilendirme Politikası"nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2015 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
12. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 2015 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının sınırlarının belirlenmesi,
14. 2014 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a
bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07.04.2015 tarihindeki yönetim kurulu toplantısında;
Şirketimizin 2014 yılı faaliyeti ile ilgili Olağan Genel Kurul'un aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 04 Mayıs 2015 Pazartesi Günü saat 14:00'de Rıhtım Cad.No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.yaprakciftligi.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle;
2014 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun, Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Kuruluşu Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international)'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notlarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde ekte yer almaktadır.