Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Özet:2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon 266 - 4222777
Faks 266 - 4121165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 4222777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuGenel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 04.05.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da şirket merkezinde yapılmıştır. 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısında;
1- 2014 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı finansal tabloları oybirliğiyle tasdik edilmesine,
2-Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Toplantıya bizzat katılamayan adayların Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 2 (iki) bağımsız üye ile birlikte toplam 6 (altı) üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu Üyeliklerine; toplantıda hazır bulunan 14716028166 T.C. kimlik no.lu Erol GÖKER, toplantıda hazır bulunan 14713028220 T.C. kimlik no.lu Şebnem GÖKER, toplantıda hazır bulunan 31240754118 T.C. kimlik no.lu Hamza KANDUR ve Burhaniye 1.Noterliğinden 30.04.2015 tarih ve 02223 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden 14710028384 T.C.kimlik no.lu Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise toplantıda hazır bulunan 29377890588 T.C.kimlik no.lu Lütfü HEKİMOĞLU, İzmir 1.Noterliğinden 13.04.2015 tarih ve 02988 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden 22916175856 T.C.kimlik no.lu Tuğçe HASİLİK, 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
3-Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için "Yetkili Kuruluş" olarak Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of ECOVIS international) seçilmesine,
4-Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre elde edilen 633.059 TL tutarındaki net dönem kârından, 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; 633.059 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 24.348,19 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 114.579,70 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,0161 Kr., her 1-TL'lik hisse başına net 0,0137 Kr. ) tutarında brüt kâr payının nakit olarak dağıtılması, kalan 511.318,07 TL'nın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, kâr payının nakit olarak dağıtımının 20 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yapılmasına,
karar verildi.
Toplantı Tutanağı , Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? EvetNakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 0,0161380 0,0137173
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 0,0161380 0,0137173

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.05.2015Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Mayıs 2015 tarihinde yapılmış olup toplantı tutanağı ve ekleri bildirimimizin ekinde yer almaktadır.