Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

İlişkili Taraf İşlemleri

Özet Bilgi

II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerle İlgili Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Sonucu
 

Şirketimiz Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sermayesinin %100'üne sahip olduğu ilişkili taraf durumundaki All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 2020 yılı içerisinde yapılacak olan büyükbaş besi hayvanları satışları hakkında, II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler başlığı altındaki 10. Maddesi gereği hazırlanan Yönetim Kurulu raporunun sonuç kısmı aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyükbaş Besi Hayvanları Satışlarına İlişkin Değerleme Raporu Sonucu

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılında ilişkili tarafı ile arasında yapmayı planladığı "yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin" Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( II – 17.1 ) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygunluğu açısından değerlendirilmesinde;

1- Şirketin ilişkili tarafı olan All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 2020 yılında yapmayı planladığı satışların Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının % 10'unu aşacağı öngörülmüş olup,bu nedenle yapılması planlanan satış işlemleriyle ilgili olarak şirket yönetimince belirlenen şartların Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının % 10'unu aşacağı öngörülmüş olup,bu nedenle yapılması planlanan satış işlemleriyle ilgili olarak şirket yönetimince belirlenen şartların adil ve makul olup olmadığının ilgili tebliğ çerçevesinde tespitinin yapılması gerektiği,

2- Şirketin ilişkili tarafı All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne yapacağı satışların, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile aynı fiyat üzerinden gerçekleştirileceği,

3- Şirketin ilişkili tarafı All Besicili Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 2020 yılında yapmayı planladığı satışlar için öngörmüş olduğu fiyatların adil ve makul olduğu,

4- Değişen piyasa şartlarına bağlı olarak gerekli güncellemelerin yapılmasının doğru olacağı sonucuna varılmıştır.

 

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818811 adresinden ulaşabilirsiniz