Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Genel Kurul'un Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu'nun 2017 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtım Teklifi

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.03.2018 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 1.689.292 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârı) elde edilmiş olmasına rağmen, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 571.536,19 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimiz aşağıda yer almaktadır.

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde oluşan ana ortak payına düşen 1.689.292 TL net konsolide kardan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 28.576,81 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 270.000 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,0380 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,0323 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması, kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, kâr payının 21 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ödenmesi hususlarının 27.04.2018 tarihinde yapılacak olan 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na www.kap.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz