Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Genel Kurul'un Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu'nun 2018 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtım Teklifi

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2019 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2.551.027 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârı) elde edilmiş olmasına rağmen, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 840.137,83 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir.

Buna göre;

- 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak piyasa faiz oranlarının çok yüksek olduğu ortamda Şirketimizin serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bu yıl kâr dağıtımı yapılmaması,

- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 840.137,83 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 42.006,89 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra kalan 798.130,94 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

- TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 2.551.027 TL net dönem net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 42.006,89 TL tutarında genel kanuni yedek düşüldükten sonra kalan 2.509.020,11 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması,

hususlarına ilişkin önerimizin 03.05.2019 tarihinde yapılacak 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749630 adresinden ulaşabilirsiniz