Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Genel Kurul'un Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtım Teklifi

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.03.2020 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 1.812.585 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârı) elde edilmiş olmasına rağmen, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 1.225.481 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Buna göre;

- 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Şirketimizin serbest nakdini arttırmak, dağıtılmayan karı mevcut ve devam edecek yatırımlarda kullanmak ve finansman giderlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bu yıl kâr dağıtımı yapılmaması,

- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 1.225.481 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 61.274,05 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra kalan 1.164.206,96 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

- TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 1.812.585 TL net dönem net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 61.274,05 TL tutarında genel kanuni yedek düşüldükten sonra kalan 1.751.310,95 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması,

hususlarına ilişkin önerimizin 17.04.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828812 adresinden ulaşabilirsiniz