Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Özet:2013 Yılı Kâr Payı Teklifi


Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 11.04.2014Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 0,0219000 0,0186000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 0,0219000 0,0186000

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.05.2014Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027 0,000 0,00000  EK AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 170.284 TL tutarındaki net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 155.761,30 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,0219 Kr., her 1-TL'lik hisse başına net 0,0186 Kr. ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtımının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.