Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet. Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin


 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 17.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Tarihi : 11.05.2012
Saati : 15:00
Adresi : RIHTIM CAD. NO:51 KARAKÖY/İSTANBUL


GÜNDEM:

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(11.05.2012)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 2011 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
4. Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, kar dağıtımı hakkında karar alınması
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 11. maddesinin tadil edilmesi ve Anasözleşmeye 32 ve 33. maddelerin eklenmesinin karara bağlanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri
7. Anasözleşmede vaki değişiklik nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve seçimi
8. Denetçinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
10. 2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki
11. 2011 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
12. Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politika ve kuralları hakkında hissedarlara bilgi verilmesi/onaylanması
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
14. Dilekler ve Kapanış


EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Anasözleşme değişikliklerinin ve 2011 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2012 Cuma günü saat 15.00'te Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu m.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vekaletname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vek letnamelerin 11 Mayıs 2012 Cuma günü saat 10.00'a kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.
Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.