Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet: Ana sözleşme değişiklik metni.

 


 

Şirketimizin 05.04.2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3,4,5,6,7,11,12,14,15,17,22,23,24,26,27,30 ve 31 no.lu maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi, "Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi" başlıklı 9 uncu maddenin eklenmesi ve "Toplantı yeri ve yeter sayısı" başlıklı 16 ncı, "Oy hakkı" başlıklı 18 inci, "Vekil atanması" başlıklı 19 uncu, "Genel Kurul başkanı ve başkanlık divanı" başlıklı 20 nci, "Karar yeter sayısı" başlıklı 21 inci, "Yedek akçe" başlıklı 28 inci maddelerinin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren yeni ana sözleşme metninin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.