Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet: 2011 Genel Kurul Kararı

     
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Genel Kurul Tarihi : 11.05.2012


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

 
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(11.05.2012)
 
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2011 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.05.2012 tarihinde, saat:15.00'da, Şirket merkezi olan Rıhtım Caddesi No.57 Karaköy-İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 10.05.2012 tarih ve 26015 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Handan Tatar gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 24.04.2012 tarihli ve 8054 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 92), 25.04.2012 tarihli Hürses Gazetesi ve 17.04.2012 tarihli İMKB KAP sisteminde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 7.100.000.-TL'lık sermayesinin 5.249.997,-TL'lık sermayeye tekabül eden 5.249.997adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 5.249.997,-TL'lık sermayeye tekabül eden 5.249.997 adet hissenin temsil edildiği, bu toplam adede tekabül eden ilgili giriş kartlarının tanzim edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Şebnem GÖKER Oy Toplama Memurluğu'na ve Okay DURMAN Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu ise Denetçi tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar hesapları Yönetim Kurulu üyeleri tarafından okundu. Yapılan müzakereler sonucunda 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Şirketimizin mali tablolarında bulunan dönem karını dağıtılmamasına ve bu husuta gerekli muhasebe kayıtlarının oluşturulması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirket Anasözleşmesi'nin 11. maddesinin tadil edilmesi ve Anasözleşmeye 32. maddenin eklenmesi hususu müzakere edildi. Şirket Anasözleşmesi'nin 11. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve Anasözleşmeye 32. maddenin eklenmesine dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1279 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-59342-442556-3449-3464 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
6. 2011 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Denetçisi ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu paydaşların gösterdiği adaylar arasından 14716028166 T.C. Kimlik no.lu Erol GÖKER, 14713028220 T.C. Kimlik no.lu Şebnem GÖKER, 14710028384 T.C Kimlik numaralı Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, 42259132132 T.C Kimlik numaralı Mustafa Fuat ÜNVER, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 24875082466 T.C. Kimlik no.lu Şeyma ÇAVUŞOĞULLARI ITRİ ve yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 29377890588 T.C. Kimlik no.lu Lütfü HEKİMOĞLU'nun 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Denetçi sayısının 1 (bir) olarak belirlenmesine ve denetçiliğe toplantıda hazır bulunan 11961120652 T.C. Kimlik no.lu Şahin UÇAR'ın 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2012 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.000,-TL huzur hakkı ödenmesine; diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiye herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu tarafından 2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Değer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket tarafından 2011 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotek verilmediği; ayrıca 2011 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda hissedarlara bilgi verdi.
12. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın Şirketimizin internet sitesinde hissedarların bilgisine sunulduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının ve Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde anılan hak ve yetkilerin tümünün tanınmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Divan Başkanı tarafından bildirmekle, işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek yukarıda 2 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere, geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir. 11.05.2012, 15.30

Handan TATAR Erol GÖKER Şebnem GÖKER Okay DURMAN
Bil. San. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Toplantı Yazmanı
ve Tek. Bak. Komiseri

EK:
Ana Sözleşme Tadil Metni

http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=203132